Ordensreglement i Roskilde Idrætspark

Dette ordensreglement har til formål at sikre, at gæster i Roskilde Idrætspark, kan føle sig trygge og glade før, under og efter afviklingen af fodboldkampe. FC Roskilde ønsker at sikre plads til, og tryghed for alle, uanset udseende, religion, kulturel baggrund, m.m.

 

Gyldighedsområde

Ordensreglementet gælder for hele Roskilde Idrætspark herunder; ved banen, tribune, arealerne omkring stadion inden for hegnet, brandvejene omkring Roskilde Idrætspark. Ordensreglementet er gældende ved alle FC Roskildes kampe.

 

Regler for ophold

I Roskilde Idrætspark må der kun opholde sig personer med gyldig billet eller anden akkreditering, der kan bevise en berettigelse til ophold i området. På opfordring fra kontrollører, politi eller anden myndighed skal der fremvises billetter, adgangskort eller anden akkreditering. Gæster i Roskilde Idrætspark skal tage plads på det afsnit/sæde, der er henvist til på billetten. Af sikkerhedsmæssige hensyn er gæster i Roskilde Idrætspark dog forpligtet til at indtage andre pladser, såfremt dette henvises af sikkerhedspersonalet eller anden myndighed. Gæster i Roskilde Idrætspark må ikke udvise uacceptabel adfærd, der er til gene eller skade for andre gæster eller afholdelsen af selve arrangementet som helhed. Ligeledes er optræden, der vurderes som personfarlig for egen eller andres sikkerhed, ikke tilladt. Gæster i Roskilde Idrætspark er til enhver tid pålagt at følge ordensreglementet samt anvisninger, som måtte blive givet over højttaleranlægget i Roskilde Idrætspark, af sikkerheds- og servicepersonale tilknyttet arrangementet samt øvrige myndigheder så som brandvæsen, politi. Færden i Roskilde Idrætspark for stærkt synligt berusede og/eller påvirkede personer er ikke tilladt.

 

Adgangskontrol

Alle gæster i Roskilde Idrætspark er forpligtiget til på forlangende at fremvise billet, adgangskort eller anden akkreditering til nærmere kontrol af service- og sikkerhedspersonalet.

Kontrollør- og servicekorpset i FC Roskilde har ret til at undersøge og vurdere, om gæster i Roskilde Idrætspark udgør en sikkerhedsrisiko på grund af alkohol- eller narkotikapåvirket tilstand. Ligeledes kan der forekomme visitation, hvor FC Roskilde forbeholder sig retten til at bortvise personer, der ikke ønsker at underkaste sig en sådan undersøgelse. I forbindelse med visitation tilbyder FC Roskilde, at en sådan handling vil kunne udføres af en person af samme køn som gæsten selv. Der visiteres for genstande, der ikke er lovlige at indføre i Roskilde Idrætspark og visitationen sker som udgangspunkt af sikkerheds- og servicekorpset, der også kan tage andre samt tekniske hjælpemidler i brug. Visitationen sker af hensyn til den generelle sikkerhed i Roskilde Idrætspark, for afholdelsen af selve arrangementet samt af hensyn til gæstens egen sikkerhed.

 

Medbringelse af genstande

Følgende genstande må ikke indføres og/eller benyttes i Roskilde Idrætspark:

 • Våben af enhver art
 • Genstande der kan benyttes som våben- og/eller kasteskyts
 • Spraydåser med gas, ætsende eller farvende substans
 • Flasker, bægre, krus eller dåser (undtaget herfor er drikkekrus og sutteflasker til medbragte babyer)
 • Fyrværkeri, lysraketter, romerlys, nødblus samt røgbomber eller andet pyroteknisk materiale
 • Flag eller bannere, der er længere end 1,5 m. (dispensation for dette kan kun gives af Sikkerhedschefen i FC Roskilde. En sådan tilladelse skal bæres og fremvises på forlangende til sikkerheds- og/eller servicekorpset)
 • Mekanisk drevne støjinstrumenter, herunder kompressorhorn
 • Mad og drikkevarer af enhver art
 • Dyr
 • Laserpenne
 • Professionelt video- og kameraudstyr (dispensation for dette kan kun gives af Sikkerhedschefen i FC Roskilde. En sådan tilladelse skal bæres og fremvises på forlangende til sikkerheds- og/eller servicekorpset)
 • Dokumenter, tegninger, symboler eller flag af ideologisk eller reklamemæssig karakter samt genstande, der tjener til kommercielle formål og som kan ses af andre eller er medbragt med henblik på omdeling blandt øvrige gæster/besøgende.
 • Propagandamateriale af politisk, racistisk eller nazistisk art

Listen er ikke udtømmende og Sikkerhedschefen i FC Roskilde forbeholder sig retten til at afvise indførelse af andre genstande såfremt disse vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko og/ eller at kunne have en skadende effekt overfor arrangementet eller FC Roskilde.

 

Regler gældende for bannere

 • Må ikke genere andre tilskueres udsyn eller dække for bandereklamer eller lignende
 • Må ikke fysisk udgøre en sikkerhedsrisiko, f.eks. ved at spærre flugtveje, udgøre en brandrisiko eller lignende
 • Må ikke anvendes som skjul eller dække for aktiviteter, der er i strid med gældende regler, f.eks. afbrænding af fyrværkeri eller lignende
 • Må ikke indeholde kommercielle, reklamemæssige eller andre markedsføringsmæssige budskaber eller symboler
 • Må ikke indeholde budskaber eller symboler, der er racistiske, politiske, religiøse, stærkt injurierende, truende, nedværdigende eller hooligan relaterede
 • Skal opsættes sikkerhedsmæssigt forsvarligt og relevant sikkerhedsudstyr skal altid anvendes, når det er relevant

 

Gæster i Roskilde Idrætspark er underlagt følgende regler

 • Fremvisning af billetter, adgangskort eller anden akkreditering, som giver ret til ophold på stadion, skal ske til en hver tid på opfordring fra kontrollører, politi eller anden myndighed. Desuden skal man være villig til at lade sig visitere af en kontrollør.
 • Tilskuere skal indtage den plads, der er anført på billetten, medmindre anden plads anvises af kontrollører eller andet personale.
 • Optagelse af levende billeder eller lyd og videregivelse af informationer fra kampen, tribuner og de øvrige stadionområder til kommercielt brug er ikke tilladt – uanset fremgangsmåde.
 • Dækning af skilte og reklamebander med bannere er ikke tilladt uden forudgående aftale.
 • Racistiske, homofobiske og andre nedsættende eller diskriminerende ytringer er strengt forbudt.
 • Videoovervågning på stadion kan forekomme af sikkerhedshensyn.
 • Overtrædelse af ordensreglement vil uden videre kunne medføre bortvisning og eventuel afgift og / eller karantæne fra stadion. Bortviste gæster har ikke krav på at få deres billet eller adgangskort refunderet.
 • Lokale stadionreglementer og kontrollørernes anvisninger skal tillige efterleves.
 • Vi serverer ikke alkohol til børn og unge under 18 år.

Ovenstående punkter er ikke udtømmende.

Forbud og afgifter for overtrædelser

Det er forbudt at forcere hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnå adgang til fodboldbanen. Gæster, der forcerer, forsøger at forcere eller har forceret hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnår eller forsøger at opnå adgang til fodboldbanen vil blive opkrævet en afgift på 10.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at besidde pyroteknik på stadion. Gæster, der medbringer eller forsøger at medbringe fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at benytte pyroteknik på stadion. Gæster, der benytter sig af fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at kaste genstande på eller mod banen og/eller mod andre tilskuere. Gæster, der kaster med genstande på banen eller mod banen og/eller mod andre tilskuere vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at forsøge på eller at tage ophold på stadion, for personer der er ramt af karantæne. Ophold på stadion eller forsøg på at tage ophold på stadion af karantæneramte personer vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at besidde og/eller benytte maskering på stadion. Gæster, der besidder og/eller benytter maskering, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Betaling af ovennævnte afgifter udelukker ikke anvendelse af øvrige sanktioner og retsforfølgelse.

Det er ikke tilladt at købe øl på stadion, hvis man er under 18 år.

Listen er ikke udtømmende og Sikkerhedschefen forbeholder sig retten til at forbyde andet end det her ovenstående såfremt dette vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko og/eller at kunne have en skadende effekt overfor arrangementet eller FC Roskilde.

Personer, som ikke har gyldigt adgangs bevis, der vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko og eller som forbryder sig mod punkter i ordensreglementet, vil blive bortvist. Personer med karantæne eller politiforbud i Roskilde Idrætspark vil blive bortvist. Personer, der bortvises fra Roskilde Idrætspark, har ikke krav på at få deres billet refunderet.

 

Regler for erstatning

Adgang, ophold og færdsel i Roskilde Idrætspark sker på den besøgendes eget ansvar. FC Roskilde har ikke ansvar for person- eller tingskade som følge af ulykker, tyveri, øvrige handlinger eller undladelser, som en gæst pådrager sig. Ved hærværk på Roskilde Idrætsparks område og/eller rettet mod FC Roskilde vil det kunne medføre politianmeldelse samt muligheden for et civilt søgsmål mod en gerningsmand. Personer, der udviser en adfærd og/eller udfører en handling, som påfører FC Roskilde et tab i form af bøder og/eller sanktioner for virksomheden, forbeholder FC Roskilde sig retten til at holde den pågældende person personligt ansvarlig for tabet.

 

Overtrædelse af ordensreglementet

Overtrædelse af ordensreglementet kan uden videre føre til bortvisning af en gæst, der forbryder sig mod dette. For overtrædelser af ordensreglementet kan der udstedes karantæne fra Roskilde Idrætspark eller fra ethvert andet arrangement med tilknytning til FC Roskilde, uanset hvor arrangementet afvikles. Der kan udstedes karantæne fra Roskilde Idrætspark eller fra ethvert andet arrangement med tilknytning til FC Roskilde, uanset hvor arrangementet afvikles, ved overtrædelser, der sker i Roskilde Idrætspark og/eller i umiddelbar nærhed heraf, såsom på parkeringspladser, ved ind- og udgange samt veje og fortove beliggende i forbindelse med Roskilde Idrætsparks område. Ligeledes kan voldelige handlinger foretaget et andet sted, hvor samhørighed med FC Roskilde kan drages, udløse karantæne og forbud i forbindelse med afvikling af arrangementer i FC Roskilde regi.

Kontrollørerne er berettigede til at bortvise persongrupper, hvis overtrædelsen ikke kan tilordnes en enkelt person og overtrædelsen i øvrigt er karakteristisk for hele gruppens opførsel.